הטיפ היומי
עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות קבע יחשב כמפוטר אם לשירות הקבע לא קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר ולפני תחילת שירות הקבע היה העובד עובד קבוע במפעל (יחשב כמי שפוטר מיום תחילת שירות הקבע), אם לשירות הקבע קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר, וסמוך לפני התגייסותו לשירות החובה היה עובד במפעל (יחשב כמי שפוטר מהיום שבו התחיל לשרת שירות קבע). בתנאי שמדובר בהתחייבות לשירות קבע העולה על שתי שנים.