הטיפ היומי
עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.