הטיפ היומי
עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה (לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה) והעובד סרב לחידוש.